Gimnazijoje ugdymą karjerai organizuoja koordinatorė

Rūta Pankienė

 

2022 metų ugdymo karjerai veiklos planas
2020-2021 metų ugdymo karjerai veiklos planas

Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas.
Siekiama, kad mokiniai:
 • Ugdytųsi kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti.
 • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulintųsi karjerai svarbias kompetencijas.
 • Gebėtų rasti ir naudotis su karjera susijusia informacija.
 • Plėtotų socialinius ryšius.
Karjeros koordinatorius padeda mokiniams:
 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susidaryti individualų ugdymosi karjerai planą.
 • Susitikti su universitetų, kolegijų ar profesinio rengimo centrų atstovais.
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.
Karjeros koordinatorius tėvams/globėjams:
 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).
Karjeros koordinatorius klasių vadovams:
 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Organizuoja užsiėmimus karjeros ugdymo (-si) temomis mokiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo (-si) karjerai tema.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Pasirengimas studijoms
Informacija apie specialybes
Kur studijuoti?

Testai
Galimybės jaunimui
Savanoriška veikla