Tvarkos ir taisyklės

UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS IR TAISYKLĖS

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka
Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai, ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, modulių ir kitų programų tvirtinimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
Individualaus ugdymo plano rengimo ir plano keitimo tvarka
Programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas
Mokinių, besimokančių menų ir sporto srities pagal neformaliojo švietimo programas atleidimo nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų, pasiekimų įvertinimų įskaitymo ir užimtumo tvarkos aprašas
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Integruotų veiklų ir programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas
Mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

BENDROSIOS TVARKOS IR TAISYKLĖS

Priėmimo į Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnaziją tvarkos aprašas
Dublikatų išdavimo tvarka
Mokinių elgesio taisyklės
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai gimnazijoje
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka
Gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka
Pirmosios pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarka
Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Vidaus kontrolės politika
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas