Tvarkos ir taisyklės

Gimnazijos nuostatai
Priėmimo į Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnaziją tvarkos aprašas
Dublikatų išdavimo tvarka
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka
Gabių ir talentingų vaikų atpažinimo ir ugdymo metodinės rekomendacijos
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai, ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, modulių ir kitų programų tvirtinimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
Priešmokyklinio amžiaus mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas
Individualaus ugdymo plano rengimo ir plano keitimo tvarka
Mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų ir kontrolinių darbų stebėsenos bei kontrolės tvarkos aprašas
Programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas
Mokinių, besimokančių menų ir sporto srities pagal neformaliojo švietimo programas atleidimo nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų, pasiekimų įvertinimų įskaitymo ir užimtumo tvarkos aprašas
Mokinių atsiskaitymo už papildomus darbus tvarkos aprašas
Užsienio kalbos pasiekimų lygio nustatymo tvarkos aprašas
Ugdymo diferencijavimo tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas


Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas
Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymo namie tvarkos aprašas
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas


Švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas
Gimnazijos metodinės veiklos organizavimo nuostatai
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Mokinių pažintinei veiklai, profesiniam orientavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka


Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo  tvarkos aprašas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas


Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo tvarkos aprašas
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Apgaulės ir korupcijos prevencijos politika
Mokinių pažintinei veiklai, profesiniam orientavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas
Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai gimnazijoje
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka


Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Nemokamo mokinių maitinimo karantino laikotarpiu organizavimo ir teikimo tvarka


Gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka
Pirmosios pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarka
Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Vidaus kontrolės politika
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas