Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis:

 1. Adaškevičienė Ingrida
 2. Dragūnienė Aldona
 3. Dvylienė Rasa
 4. Guzavičienė Giedrė
 5. Kajokienė Dalija
 6. Kaleininkienė Irena
 7. Knyza Rimantas
 8. Knyzienė Giedrė
 9. Lass Edita
 10. Leliašienė Alma
 11. Pudinskienė Jolanta
 12. Pužauskienė Edita
 13. Sveikata Vytautas
 14. Šalčius Arūnas
 15. Vaitkevičienė Rasa – pirmininkė

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų taryba:

 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,
 • diskutuoja dėl Gimnazijos metinio veiklos plano, aptaria Gimnazijos ugdymo planą, Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įgyvendinimo klausimus,
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus,
 • svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas,
 • priima sprendimus, kurie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintuose Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai,
 • renka atstovus į Gimnazijos tarybą.