Mokinių tėvų (globėjų) taryba

 

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
Mokinių tėvų (globėjų) taryba 

 1. Jurgita Arelienė
 2. Aivaras Sakalauskas- tėvų tarybos pirmininkas
 3. Gintarė Račkauskaitė
 4. Eglė Markevičiūtė
 5. Laima Birgelienė
 6. Daiva Jutkelienė
 7. Vaida Skuolienė
 8. Kristina Morozovienė
 9. Reda Karsokienė
 10. Jurgita Ivoškienė
 11. Sonata Andriulionienė
 12. Jolanta Knyzienė
 13. Rima Vincevičienė

Tėvų tarybos nariai (po vieną iš priešmokyklinio, 1-4, 5-8, IG-IVg klasių) renkami klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje. Nariai į tarybą renkami visų joje galinčių dalyvauti asmenų balsais. Veiklos organizavimo forma – pasitarimai, kurie organizuojami pagal poreikį. Sprendimai priimami atviru balsavimu, visų dalyvaujančių narių balsų dauguma. Posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu. Tokiu atveju galimas sprendimų priėmimas (balsavimas) iš anksto suderintu (nariui priklausančiu) elektroniniu paštu. Kadencija – 2 metai. Nario kadencijų skaičius – 2. Narių skaičius – 13. Nariui išėjus anksčiau laiko (ar kitaip pasitraukus iš mokinių tarybos) naujas narys iki kadencijos pabaigos renkamas įprasta tvarka. Tėvų tarybos veiklą organizuoja tėvų tarybos pirmininkas, renkamas balsavimu iš tarybos narių. Nesant pirmininkui, posėdį šaukia Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

 Tėvų tarybos kompetencija:

– bendraudami su klasių vadovais, padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių ugdymo klausimus;
– padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;
– teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui ugdymo turinio ir ugdymo proceso gerinimo klausimais;
– deleguoja tėvų tarybos narius į Gimnazijos tarybą.