Metodinės grupės

Pradinio ugdymo metodinė grupė

Vaitkevičienė Rasa – pirmininkė
Asipavičienė Deimantė
Kajokienė Dalija
Kaleininkienė Irena
Leliašienė Alma
Petrauskienė Daiva
Pužauskienė Edita

Socialinių mokslų metodinė grupė

Lass Edita – pirmininkė
Adaškevičienė Ingrida
Dvylienė Rasa
Guzavičienė Giedrė
Jankovska Biruta (vaiko auginimo atostogose)
Klimaitė Birutė
Pankienė Rūta
Rėkus Edmantas
Sveikata Vytautas
Zimnickienė Angelė

Gamtos mokslų metodinė grupė

Dragūnienė Aldona – pirmininkė
Guščiuvienė Renata
Knyza Rimantas
Knyzienė Giedrė
Knyzienė Kristina
Sinkevičius Arūnas
Šalčius Arūnas
Šalčiuvienė Vida
Vaitkevičius Arūnas

SANGRŪDOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

Paskirtis – mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius, planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Gimnazijos pažangos.

Metodinės grupės:

  • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus,
  • nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius,
  • inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje,
  • teikia Gimnazijos direktoriui suderintus siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.