Metodinės grupės

ĮSAKYMAS DĖL METODINIŲ GRUPIŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO

KALBŲ IR MENINIO UGDYMO DALYKŲ METODINĖ GRUPĖ – 10 narių
Adaškevičienė Ingrida
Dvylienė Rasa
Guzavičienė Giedrė
Klimaitė Birutė
Knyzienė Giedrė
Lass  Edita – pirmininkė
Pankienė Rūta
Rėkus Edmantas
Sinkevičius Arūnas

GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ  GRUPĖ – 7 nariai
Dragūnienė Aldona – pirmininkė
Knyza Rimantas
Rutkauskienė Jolanta
Sveikata Vytautas
Šalčius Arūnas
Šalčiuvienė Vida
Vaitkevičius Arūnas

PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ – 8 nariai
Asipavičienė Deimantė
Guščiuvienė Renata
Kajokienė Dalija
Kaleininkienė Irena
Leliašienė Alma
Vaitkevičienė Rasa – pirmininkė
Petrauskienė Daiva
Pužauskienė Edita

SANGRŪDOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

Paskirtis – mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius, planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Gimnazijos pažangos.

Metodinės grupės:

  • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus,
  • nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius,
  • inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje,
  • teikia Gimnazijos direktoriui suderintus siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.