Informacija dėl mokymosi pagalbos užtikrinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d.  nutarimu Nr. V-106, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu „Dėl mokymosi pagalbos užtikrinimo“, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. D-33 „Dėl nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo“ ir Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos vaiko gerovės komisijos 2021m. sausio 21 d. posėdžio protokolo Nr. U5-2 nutarimu:

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijoje nuo 2021 m. sausio 25 d. teikiama mokymosi pagalba, mokantis nuotoliniu būdu  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  mokiniams, kurių tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai privalo dirbti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose ir mokiniams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose.

Nuotolinis mokymas organizuojamas grupėmis iki 10 mokinių bibliotekoje – skaitykloje ir lietuvių kalbos kabinete, įrengiant kompiuterizuotas ir mokymuisi pritaikytas darbo vietas.

Mokinių priežiūros paslaugas  nuotolinio mokymo metu gimnazijoje teikia: Brigita Dadurkienė, socialinė pedagogė, Renata Pauliukonienė, specialioji pedagogė, Jurgita Arelienė, mokytojo padėjėja.

Nuotolinis mokymas vyksta pagal patvirtintus tvarkaraščius.

Gimnazija užtikrina mokinių pavėžėjimą ir maitinimą.

Gimnazija užtikrina mokinių saugaus atstumo laikymosi, higienos, aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Gimnazijos administracija