SOCIALINIS PEDAGOGAS

Kristina Savickienė

El. paštas: kristina.savickiene@sangrūda.lt

Tel nr. (8-343) 64 931

            Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

  Pirmadienis - Ketvirtadienis

  7.30-16.00

  12.00-12.45

  Penktadienis

  7.30-15.00

  12.00-12.45

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

       Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai.
     Socialinis pedagogas kartu su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, administracija koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, vykdo stebėseną, teikia siūlymus administracijai dėl socialinės pedagoginės pagalbos priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingumo užtikrinimo.

1. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos:

1.1. individualus darbas – sprendžiant mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus;
1.2. darbas grupėje – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendradarbiavimo skatinimas ir kita;
1.3. darbas gimnazijos bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymo aplinkos kūrimas, palaikymas, išteklių telkimas ir kita.

2. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo rūšys:

2.1. konsultavimas – patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba mokiniams, jų grupėms, mokytojams, kitiems švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) siekiant padėti išsiaiškinti tai, kas vyksta jų gyvenime ir mokymosi aplinkoje;
2.2. tyrimai – siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, kas padeda valdyti procesą, reiškinio sąlygas, patikrinti priežastinius reiškinių ryšius ir kita;
2.3. mokymas ir švietimas – skirtas padėti mokiniams išmokti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, aplinką, gebėti priimti sprendimus, spręsti problemas, elgtis visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymas ir kita;
2.4. prevencinės veiklos organizavimas – siekiant mažinti teisės pažeidimus, gimnazijos nelankymą, laikytis vidaus tvarkos taisyklų, vykdyti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, savižudybių, ligų, ŽIV/AIDS, prekybos žmonėmis ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;
2.5. socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas – mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialinių partnerių paieška, projektų vykdymas ir plėtra;
2.6. tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas – vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos, bendravimo ir kitais klausimais.

Gimnazija, teikdama socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos institucijomis, kitais asmenimis.

 

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:
• Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas).
Prevencinis darbas, projektinė veikla.
• Mokinių socialinių, gyvenimo ugdymas.
Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.
• Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos mokinio socializacijos, sėkmingos adaptacijos gimnazijoje.
• Gimnazijos socialinio paso sudarymas.
• Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje).
• Šviečiamoji veikla.
• Tiriamoji veikla.
• Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.
• Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
• Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ir apskaita.
• ES programos „Pienas vaikams“ priešmokyklinukų, 1 - 4 kl. mokiniams koordinavimas.
• Individualios ir grupinės socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams teikimas.

 

Mokiniai į socialinį pedagogą gali kreiptis, jeigu:
• Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
• Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
• Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
• Norite padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones gimnazijoje.
• Visuomet esate laukiami tiesiog pabūti...