PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2013 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-27-2

 

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) nurodo Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos (toliau - Gimnazijos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, reglamentuoja veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas: Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija.

3. Trumpasis gimnazijos pavadinimas: Sangrūdos gimnazija.

4. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190399347.

5. Gimnazijos įsteigimo data:

5.1. mokyklos veiklos pradžia – 1940 m. rugsėjo 1 d.;

5.2. gimnazijos veiklos pradžia - 2013 m. vasario 15 d.

6. Gimnazijos teisinė forma ir priklausomybė: Kalvarijos savivaldybės biudžetinė įstaiga.

7. Gimnazijos savininkas - Kalvarijos savivaldybė, kodas 111103547. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalvarijos savivaldybės taryba:

7.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Gimnazijos buveinė: Mokyklos g. 28, Sangrūdos k., LT-69265 Kalvarijos savivaldybė.

9. Institucijos grupė - bendrojo ugdymo mokykla (3120), institucijos pagrindinis tipas: gimnazija (3125).

10. Pagrindinė institucijos paskirtis: gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams (31251700). Kitos paskirtys: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

11. Mokymo kalba: lietuvių.

12. Mokymo formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.

13. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus, savarankiškas, nuotolinis.

14. Gimnazijoje vykdomos švietimo programos:

14.1. Vidurinio ugdymo programa;

14.2. Pagrindinio ugdymo programa;

14.3. Pagrindinio ugdymo individualizuota programa;

14.4. Pradinio ugdymo programa;

14.5. Pradinio ugdymo individualizuota programa,

14.6. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;

14.7. Ikimokyklinio ugdymo programa,

14.8. Neformaliojo švietimo programos.

15. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose.

17. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

18. Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85.

19. Švietimo veiklos rūšys:

19.1. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – Vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

19.2. Kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2.2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.3. Pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.2.4. Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2.5. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.6. Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.7. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.2.8. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

20.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.3. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11;

20.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

20.6. kopijavimo paslaugos, kodas 71.33.30.

21. Gimnazijos tikslas – užtikrinti švietimo prieinamumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams, suteikti jiems galimybes įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenį, gebantį kurti darnos, supratimo tarpasmeninius santykius, gebantį konstruktyviai vertinti, projektuoti ir keisti visuomenės gyvenimą.

  1. 22.Gimnazijos uždaviniai:

22.1.  plėsti ikimokyklinio amžiaus vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant

galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus, padėti suvokti bendrąsias žmogaus vertybes. Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;

22.2.  sudaryti sąlygas priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams pasirengti mokyklai;

22.3.  sudaryti sąlygas į gimnaziją priimtiems mokiniams įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį

išsilavinimą bei gauti valstybės pripažintą išsilavinimo pažymėjimą;

22.4.  ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų savarankiškumą, siekiant

adaptuotis visuomenėje;

22.5.  sudaryti sąlygas į gimnaziją priimtiems mokiniams rinktis savo polinkius, gabumus ir

siekius atitinkantį ugdymosi kelią ir galimybes prireikus motyvuotai jį keisti;

22.6.  kurti ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią materialinę bazę;

22.7.  sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam, kultūriniam ir fiziniam jaunuolių

brendimui;

               22.8. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką; sukurti palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(-si) edukacinę erdvę, teikti reikalingą socialinę-pedagoginę pagalbą ugdytiniams; grįsti veiklą humanistine, demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema, puoselėjant demokratiškus bendruomenės santykius.

23. Gimnazijos funkcijos:

23.1. organizuoja mokinių ugdymosi procesą kiekvienais metais nuo rugsėjo 1 d.;

23.2. konkretina ir individualizuoja ugdymo programas;

23.3. sudaro dalykų ugdymo programas papildančius bei mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius ir inicijuoja jų pasirinkimą;

23.4. įteisina mokinių mokymosi pasiekimus teisės aktų nustatyta tvarka;

23.5. organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminų vykdymą, inicijuoja dalyvavimą ugdymo pasiekimų tikrinimuose ir tyrimuose, savivaldybės ir respublikinėse olimpiadose;

23.6. organizuoja neformalųjį švietimą kaip mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimą, integruodama jį su bendruoju ugdymu, remdama mokinių organizacinę veiklą, sudaro sąlygas kultūrinei, socialinei ir pilietinei brandai ugdyti, talentams ir gabumams atskleisti;

23.7. organizuoja skaityklos-bibliotekos, kaip Gimnazijos informacinio centro, veiklą;

23.8. organizuoja privalomo mokymo(si) kontrolę;

23.9. atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

23.10. integruoja į mokymo sistemą mokinių dorinį, tautinį, pilietinį, patriotinį ugdymą;

23.11. inicijuoja mokinių ir mokytojų darbo grupių dalyvavimą tarptautinėje, respublikinėje, savivaldybės, mokyklos projektinėje veikloje;

23.12. inicijuoja ir remia Gimnazijos savivaldos institucijų kūrimą(si) ir veiklą;

23.13. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą;

23.14. teikia mokiniams visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, psichologo, socialinio pedagogo, logopedo pagalbą;

23.15. vykdo narkotinių medžiagų vartojimo, rūkymo ir kitų žalingų įpročių prevencinę veiklą;

23.16. sudaro saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas mokiniams, užtikrina ugdymo kokybę;

23.17. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą skirtingų gebėjimų ugdytiniams;

23.18. taiko mokyklos tikslus ir uždavinius atitinkančius vertinimo modelius;

23.19. skleidžia ilgametės mokyklos veiklos suformuotą metodinę patirtį;

23.20. vykdo ugdymo(si) stebėseną;

23.21. sudaro sąlygas Gimnazijoje dirbančių pedagogų profesiniam tobulėjimui;

23.22. teikia informaciją visuomenei apie pasirinkimo galimybes, programas;

23.23. vykdo tarptautinius, šalies, savivaldybės ir Gimnazijos projektus;

23.24. vykdo šviečiamąsias, kultūrines, metodines ir leidybines funkcijas;

23.25. vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones.

23.26. taiko poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams;

23.27. inicijuoja konkursus, parodas, festivalius; vykdo šalies ir tarptautinius švietimo, kultūros projektus;

23.28. sudaro mokymo sutartis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vykdo sutartinius įsipareigojimus;

23.29. tvarko Gimnazijos ugdytinių duomenis;

23.30. bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, padedančiomis užtikrinti mokinių ir mokytojų saugumą ir pagarbą asmenybei Gimnazijoje;

23.31. formuoja pagarbos tėvams, mokytojams, kalbai, kultūrai nuostatas;

23.32. kuria Gimnazijos, kaip vietos bendruomenės, kultūros židinį.

23.33. organizuoja ir atsako už mokinių iš mažas pajamas turinčių šeimų nemokamą maitinimą;

23.34. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu.

23.35. taupiai naudoja turimus išteklius, remdamasi veiksminga vadyba;

23.36. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

24. Gimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

25. Už dokumentų blankų užsakymą, apsirūpinimą, saugojimą, atsiskaitymą už panaudotus blankus atsako Gimnazijos direktorius.

26. Gimnazijos direktorius, pasirašydamas mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, atsako už įrašų teisingumą.

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

27. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

27.1. rengti ir siūlyti įgyvendinti parengtas individualias programas, projektus, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas, mokymo metodus;

27.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

27.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

27.4. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;

27.5. stoti ir jungtis į asociacijas, burtis į profesines sąjungas;

27.6. gauti informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą;

27.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

27.8. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančias ir tinkamai aprūpintas darbo vietas;

27.9. organizuoti Gimnazijos savivaldos institucijų veiklą;

27.10. savarankiškai palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su juridiniais ir fiziniais asmenimis, susijusiais su Gimnazijos veikla: šalies ir užsienio švietimo, sveikatos, kultūros, teisėsaugos institucijomis, savivaldybės institucijomis ir organizacijomis;

27.11. turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės;

27.12. atlygintinai teikti švietimo viešąsias paslaugas ir gautas lėšas, naudoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kalvarijos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

27.13. pasitvirtinti Gimnazijos bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuojančius dokumentus;

27.14. siūlyti dokumentų pataisas, kurti įvairius projektus, programas, konkursus skirtus meniniam, sportiniam, kultūriniam, dalykiniam švietimui, švietimo kaitos inicijavimui;

27.15. sudaryti sąlygas Gimnazijos darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

27.16. gauti ir teikti informaciją Gimnazijos veiklos klausimais savivaldybės merui, tarybai, savivaldybės švietimo įstaigoms, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai;

27.17. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

27.18. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

27.19. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

28. Gimnazijos pareigos:

28.1. užtikrinti sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

28.2. užtikrinti ugdymo kokybę, teikiant pagrindinio, vidurinio ir kitas ugdymo programas;

28.3. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą skirtingų gebėjimų ugdytiniams;

28.4. organizuoti ir vykdyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir vidurinio ugdymo brandos egzaminus;

28.5. teikti informaciją visuomenei apie Gimnazijos veiklą;

28.6. sudaryti sąlygas Gimnazijoje dirbančių darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

28.7.organizuoti mokinių nemokamą maitinimą ir pavėžėjimą į Gimnaziją ir atgal.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

29. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

29.1. Sangrūdos gimnazijos strateginis planas, kuriam pritaria Gimnazijos taryba, Kalvarijos savivaldybės vykdomoji institucija (ar jos įgaliotas asmuo) ir tvirtina Gimnazijos direktorius;

29.2. Gimnazijos metinis veiklos planas, kuriam pritaria Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos direktorius;

29.3. Gimnazijos ugdymo planas, kurio projektas derinamas su Gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija (ar jos įgaliotu asmeniu), tvirtina Gimnazijos direktorius iki ugdymo proceso pradžios.

30. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu pareigoms skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

32. Gimnazijos direktorius pavaldus ir atsiskaito Kalvarijos savivaldybės tarybai.

33. Gimnazijos direktoriaus funkcijos:

33.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

33.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, darbuotojus skatina, skiria drausmines nuobaudas;

33.3. atsako už Gimnazijos informacijos skelbimą, demokratinį įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

33.4. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už švietimo įstaigos veiklos rezultatus;

33.5. kartu su Gimnazijos taryba sprendžia, ar leisti ant Gimnazijos pastatų ar Gimnazijos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

33.6. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

33.7.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo ir skiria drausmines auklėjamo poveikio priemones;

33.8. tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

33.9. nustato pavaduotojų veiklos sritis, funkcijas, koordinuoja jų veiklą ir įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą;

33.10. priima mokinius, sudaro mokymosi sutartis ir rūpinasi sutarčių sąlygų vykdymu, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

33.11. rengia Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia jas Mokyklos tarybai aprobuoti, jas tvirtina;

33.12. sudaro saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo ir mokymosi sąlygas;

33.13. leidžia įsakymus, prižiūri jų vykdymą;

33.14. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

33.15. sudaro Gimnazijos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

33.16. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

33.17. užtikrina optimalų intelektualinių, materialinių, finansinių, informacinių išteklių naudojimą, darbų saugą;

33.18. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui;

33.19. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;

33.20. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų veiklą;

33.21. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis institucijomis, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, mokyklos rėmėjais, visuomene, Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

33.22. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

33.23. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka viešai informuoja apie Gimnazijoje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

33.24. užtikrina švietimo kokybę;

33.25. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių Gimnazijos veiklos programų vykdymui;

33.26. organizuoja ugdomąjį procesą, ugdymo planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

33.27. organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;

33.28. organizuoja brandos egzaminų vykdymą;

33.29. valdo Gimnazijai skirtus asignavimus, formuoja Gimnazijos veiklos valdymo ir apskaitos politiką, užtikrina finansų kontrolę, atsako už programų vykdymą, Gimnazijos biudžeto ir pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, tikslingą naudojimą, teisingos buhalterinės apskaitos organizavimą, teisingų įstaigos finansinių, statistinių ataskaitų rinkinių rengimą ir pateikimą laiku teisės aktų nustatyta tvarka;

33.30. teikia metinę veiklos ataskaitą savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

33.31. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

33.32. atlieka Gimnazijai steigėjo priskirtas funkcijas ir kitas teisės aktų numatytas funkcijas;

34. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų,

Gimnazijos nuostatų laikymąsi gimnazijoje, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, gimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimą.

35. Laikinai direktoriui nesant gimnazijoje, sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu  jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

36. Gimnazijos metodinė taryba - Gimnazijoje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą, teikianti mokytojams informacinę bei konsultacinę pagalbą.

37. Gimnazijos metodinė taryba:

37.1. Gimnazijos metodinę tarybą sudaro pavaduotojas ugdymui ir metodinių grupių pirmininkai;

37.2. metodinei tarybai vadovauja pirmininkas;

37.3. metodinės tarybos pirmininkas renkamas dvejiems metams. Jį renka metodinės

tarybos nariai pirmame tarybos posėdyje, dalyvaujančių balsų dauguma. Pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai;

37.4. metodinės tarybos posėdžiuose gali dalyvauti gimnazijos administracijos atstovai,

psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, projektų vadovas, bibliotekininkas, prireikus – kiti specialistai;

37.5. metodinės tarybos darbas organizuojamas vadovaujantis demokratijos ir kolegialumo

principais;

37.6. metodinės tarybos posėdžiai rengiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per

mėnesį;

37.7. posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 2/3 metodinės grupės narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

37.8. metodinė taryba teikia Gimnazijos mokytojams metodinę, praktinę pagalbą, inicijuoja

gerosios darbo patirties sklaidą, numato esmines veiklos kryptis mokslo metams;

37.9. rengia metų metodinės veiklos programą;

37.10.          organizuoja metodinius renginius;

37.11.          skatina mokytojus kelti kvalifikaciją, atestuotis;

37.12.          apie priimtus sprendimus (esant reikalui) informuoja Gimnazijos direktorių.

37.13.          kartu su Gimnazijos direktoriumi nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus

Gimnazijoje;

37.14.          koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus

ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;

37.15.          nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus;

37.16.          inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

37.17.          kartu su Gimnazijos direktoriumi nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo

proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

37.18.          prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;

37.19.          teikia siūlymus metodinėms grupėms, Gimnazijos direktoriui, mokyklų metodiniams

būreliams;

37.20.          siūlo skatinti mokytojus.

38. Mokytojų metodinės grupės - vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojų grupė.

39. Mokytojų metodinė grupė:

39.1. planuoja ugdymo turinį, aptaria mokinių mokymosi poreikius;

39.2. atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį;

39.3. susitaria dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;

39.4. parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą;

39.5. įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą, patyrimą;

39.6. susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų;

39.7. dalijasi gerąją patirtimi.

40. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas dviems metams, kuris organizuoja grupės veiklą.

41. Metodinių grupių veiklą koordinuoja Gimnazijos vadovas ir jo pavaduotojas.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

42. Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, vykdomomis programomis ir Gimnazijos tradicijomis.

43. Gimnazijos taryba – aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

44. Gimnazijos taryba:

44.1. Gimnazijos tarybą sudaro 5 mokytojai ir 5 mokiniai ir 5 mokinių tėvai (globėjai rūpintojai).

44.2. Gimnazijos taryba (slaptu arba atviru balsavimu) renkama 2 metams;

44.3. mokiniai į Gimnazijos tarybą renkami Mokinių tarybos susirinkime;

44.4. mokinių tėvai (globėjai rūpintojai) į Gimnazijos tarybą renkami tėvų susirinkime;

44.5. mokytojai į Gimnazijos tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje;

44.6. į Gimnazijos tarybą išrenkami asmenys, surinkę daugiausiai balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsuojama pakartotinai;

44.7. išvykus tarybos nariui, Gimnazijos tarybos sudėtis atnaujinama:

44.7.1. išvykus mokytojui, naujas atstovas renkamas mokytojų tarybos posėdyje;

44.7.2. išvykus mokiniui, naujas atstovas renkamas mokinių susirinkime;

44.7.3. išvykus tėvui, naujas atstovas renkamas tėvų susirinkime.

44.8. Gimnazijos tarybos pirmininką renka taryba slaptu balsavimu;

44.9. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius;

44.10. Gimnazijos taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus; esant būtinybei, šaukiamas neeilinis tarybos posėdis;

44.11. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių;

44.12. Gimnazijos tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma; jei balsai pasiskirsto po lygiai, Gimnazijos tarybos pirmininko balsas yra lemiamas;

44.13. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius turi teisę prašyti svarstyti iš naujo;

44.14. savivaldybės administracija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

44.15. Gimnazijos tarybos veiklos sritys:

44.15.1. nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, aprobuoja strateginį planą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, metinį veiklos planą;

44.15.2. inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimą;

44.15.3. aptaria siūlymus dėl papildomos veiklos ir renginių organizavimo, vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir kompetencijų vertinimo sistemos parinkimo;

44.15.4. išklauso direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo, vertina vadovų veiklą;

44.15.5. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus;

44.15.6. teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

44.15.7. gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

44.15.8. svarsto Gimnazijos lėšų (specialiųjų ir rėmėjų) naudojimo klausimus.

45. Mokytojų taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

46. Mokytojų tarybą sudaro direktorius ir pavaduotojas, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas ir kiti ugdymą organizuojantys pedagoginiai darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai:

46.1. Mokytojų tarybai vadovauja direktorius;

46.2. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai vieneriems metams;

46.3. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis;

46.4. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų;

46.5. Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

46.6. į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, savivaldybės administracijos specialistai, kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

46.7. Mokytojų taryboje svarstomus klausimus rengia administracija, pasitelkusi mokytojus bei kitus mokykloje dirbančius specialistus;

46.8. Mokytojų taryba:

46.8.1. aptaria praktinius švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

46.8.2. svarsto metinį veiklos planą, aptaria ugdymo planus;

46.8.3. ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

46.8.4. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio klausimus.

47. Mokinių taryba – aukščiausia mokyklos mokinių savivaldos institucija, kurios struktūrą nustatoma mokinių balsavimu.

48. Mokinių Taryba:

48.1. Mokinių taryba renkama 2 metams. Mokslo metų pradžioje atstovus deleguoja klasių mokiniai;

48.2. Mokinių tarybą sudaro 12 narių: I-IV gimnazijos klasių seniūnai ir po du slaptu balsavimu išrinktus I-IV gimnazijos klasių mokinius.

48.3. Mokinių taryba kviečiama pagal mokinių tarybos narių priimtą veiklos programą arba prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

48.4. Mokinių tarybos pagrindinės funkcijos:

48.4.1. siūlo ugdymo planų, papildomo ugdymo programų projektus;

48.4.2. rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti, teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

48.4.3. svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus;

48.4.4. teikia siūlymus dėl mokinių koncertinės ir sportinės veiklos ir laisvalaikio planavimo ir organizavimo;

48.4.5. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;

48.4.6. svarsto mokinių teisių Gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus.

48.5. Mokinių tarybos posėdžiuose patariamojo balso teisėmis dalyvauja 5-8 klasių seniūnai;

48.6. Mokinių tarybos veiklą koordinuoja atsakingas pedagogas ar administracijos vadovas;

48.7. Mokinio tarybos nario įgaliojimų laikas trunka tol, kol Mokinių tarybos narys mokosi Gimnazijoje. Mokinių tarybos narys turi teisę atsistatydinti, nurodęs atsistatydinimo priežastį.

48.8. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai:

48.8.1. Mokinių tarybos pirmininką renka Mokinių tarybos nariai uždaru balsavimu;

48.8.2. rinkimai laikomi įvykusiais, jei balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.

48.9. Mokinių tarybos pirmininkas turi teisę atsistatydinti, pateikęs priežastį dėl tokio savo apsisprendimo;

48.10. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti atstatydintas 2/3 tarybos narių pageidavimu;

48.11. Mokinių tarybos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius.

49. Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriems vadovauja komitetų pirmininkai, renkami komitetų posėdžiuose. Klasių tėvų komitetų nariai išrenkami kiekvienų mokslo metų pradžioje, klasės tėvų susirinkimuose balsų dauguma. Klasių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias problemas.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

50. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojus ugdymui, mokytojus, kitus pedagoginius darbuotojus ir aptarnaujantįjį personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Maksimalų etatų, finansuojamų Gimnazijos savininko, skaičių ir darbo užmokesčio fondą tvirtina Savivaldybės taryba.

53. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir tobulina kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Kitų gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas Gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

54. Gimnazija patikėjimo teise Lietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų bei steigėjo nustatyta tvarka valdo ir naudojasi priskirtais pastatais, inventoriumi, mokymo priemonėmis, finansiniais ištekliais.

55. Gimnazijos lėšų šaltiniai:

55.1. valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos;

55.2. lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas;

55.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

55.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

56. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Gimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos bei savininko pareigas ir teises įgyvendinanti institucija.

60. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Gimnazija turi interneto svetainę adresu htpp://gimnazija.sangruda.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje teikia informaciją visuomenei apie Gimnazijos veiklą Gimnazijos direktoriaus ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus teisės aktams arba gimnazijos direktoriaus, Gimnazijos tarybos iniciatyva. Nuostatus ir jų pakeitimus tvirtina Kalvarijos savivaldybės taryba, pritarus Gimnazijos tarybai.

63. Gimnazija registruojama Juridinių asmenų registre civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

64. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama, pertvarkoma ar vykdoma vidaus struktūros pertvarka Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.