KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS 2016 M.
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis €

Direktorius

1

1294

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1119

Pedagoginiai specialistai

3,62

680

Mokytojas – metodininkas

8,8

714

Vyresnysis mokytojas

13,1

621

Mokytojas

0,4

175

Bibliotekininkas

1

557

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,5

388

Vyr. buhalteris

1

639

Ūkvedys

1

462

Sekretorius - administratorius

1

350

Vairuotojas

1

350

Valgyklos vedėjas

1

373

Kiti aptarnaujantys darbuotojai

8,5

350