PATVIRTINTA

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos

direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V1-46

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Mokinių elgesio taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių elgesio taisykles gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje ir prieigose, gimnazijoje vykstančiuose renginiuose bei gimnazijos organizuojamuose renginiuose, kurie vyksta už gimnazijos ribų, bei mokinių, mokinių ir mokytojų bei kitų bendruomenės narių, gimnazijos svečių tarpusavio santykiuose.
 2. Taisyklėparengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių pagrindų įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Bendrosiomis programomis, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos nuostatais bei kitais teisės aktais  siekiant sukurti gimnazijoje ir jos aplinkoje saugią, draugišką ir bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą bei reglamentuoti mokinių elgesio normas.

3. Taisyklės apibrėžia šiuos tikslus:

3.1. ugdytis gyvenimui būtinas socialines ir asmenines kompetencijas,

3.2. stropiai mokytis, dalyvauti gimnazijos veikloje,

3.3. būti atsakingam (punktualiai ir reguliariai lankyti  gimnaziją, gerbti kitų teises),

3.4. ugdyti ir skleisti savo gebėjimus ir talentą,

3.5. ugdyti pagarbų santykį su kitais žmonėmis, mandagų elgesį ir bendrąją kultūrą.

4. Mokinių interesams atstovauja  Mokinių taryba, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

5. Šių Taisyklių privalo laikytis kiekvienas gimnazijos mokinys.

6. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Taisyklių pakeitimų, kurie

aptariami  Mokinių ir Gimnazijos tarybose.

7. Sudarydamas Mokymo sutartį, mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta  su šiomis      Taisyklėmis.

8. Mokinių taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, mokytojai ir kiti darbuotojai,

     mokinių savivalda, kiti bendruomenės nariai.

 1. Mokiniai įsipareigoja ir privalo:
 1. Gerbti gimnazijos simbolius ir tradicijas.
 2. Atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą-stropiai mokytis, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines užduotis.
 3. Lankyti visas pamokas, pasirinktus modulius ir neformaliojo švietimo užsiėmimus.
 4. Nuskambėjus skambučiui, skubėti į pamoką. Jeigu mokytojas po 10 min. neatvyksta, mokiniai apie tai praneša gimnazijos administracijai.
 5. Jei reikia išeiti iš pamokos dėl svarbios priežasties, pranešti dalyko mokytojui bei klasės vadovui.
 6. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Praleidus pamokas, pateikti vadovui praleidimo priežastį patvirtinantį dokumentą per 3 dienas.
 7. Turėti reikalingas priemones darbui pamokoje.
 8. Išeiti iš pamokos tik mokytojai leidus.
 9. Nepasiruošus pamokai, neatlikus namų darbų, informuoti mokytoją prieš pamoką.
 10. Pamokose nesinaudoti mobiliaisiais telefonais (jie privalo būti išjungti ir įdėti į kuprinę), ausinukais, grotuvu. Kitu atveju priemonės paimamos iš mokinio ir grąžinamos tik tėvams (globėjams).
  1. Iki rugsėjo 15 dienos pasitikrinti sveikatą ir pažymą pristatyti gimnazijos visuomenės sveikatos specialistei.
  2. Susirgus ar susižeidus kreiptis į gimnazijos visuomenės sveikatos specialistę, informuoti klasės vadovą arba mokytoją.
  3. Nelankyti gimnazijos sergant užkrečiamomis ligomis (gripas, pedikuliozė, niežai).
  4. Laikytis asmens higienos reikalavimų.
  5. Per pamokas ir renginius elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos, renginio rimties, reaguoti į mokytojo pastabas. Pertraukų metu ilsėtis nepažeidžiant vieniems kitų interesų.
  6. Gerbti savo klasės draugus, netrukdyti jiems įsisavinti žinias, išklausyti kitus, pagarbiai reikšti savo nuomonę.
  7. Gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.
  8. Tausoti vadovėlius ir knygas. Praradus, sugadinus vadovėlį ar knygą, atlyginti padarytą žalą. Atsiskaityti su gimnazijos biblioteka ir kiekvienu dalyko mokytoju mokslo metų pabaigoje arba išvykstant iš gimnazijos.
  9. Įvairiems renginiams ruoštis ne pamokų metu.
  10. Viešai nedemonstruoti intymių santykių.
  11. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų kuprinių.
  12. Laikytis drausmės, švaros bei tvarkos visoje gimnazijos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, rūbinėse, salėse, bibliotekoje, informaciniame centre.
  13. Gimnazijoje dėvėti gimnazisto uniformą.
  14. Gimnazijoje nefilmuoti, nefotografuoti, neįrašinėti kitų asmenų kalbos be jų sutikimo.
  15. Savavališkai neskelbti informacijos stenduose (rašytinės ir vaizdinės informacijos, projektinės medžiagos skelbimo gimnazijos erdvėse ir interneto svetainėje).
  16. Nedemonstruoti garso įrašų ar leidinių, galinčių skatinti ir propaguoti terorizmą, rasizmą, žiaurų elgesį, smurtą, patyčias, pornografiją, žalingus įpročius.
  17. Nediskriminuoti ir nesityčioti iš gimnazijos mokinių dėl tautybės, rasės, kalbos, pažiūrų, socialinės padėties, aprangos, išvaizdos, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių.
  18. Nenaudoti fizinės (muštis, stumdytis, spardytis ir pan.) ir psichologinės (pravardžiuoti, šaipytis, tyčiotis, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartos; elektroninių patyčių (siuntinėti įžeidžiančias žinutes, šaipytis ar kitaip tyčiotis youtube, facebook ir kt. socialiniuose tinkluose); nereketuoti;
  19. Nevartoti gimnazijoje alkoholinių gėrimų, rūkalų, narkotinių ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų ir neturėti jų su savimi.
  20. Nesinešti į gimnaziją ginklų, aštrių daiktų, pirotechnikos gaminių ir kitų daiktų, keliančių grėsmę sveikatai, nežaisti azartinių žaidimų.
  21. Informuoti klasės vadovą, socialinį pedagogą, administraciją apie rengiamus ir /ar vykdomus

nusikaltimus ir kitą draudžiamą veiklą.

 1. Gimnazijoje nesudarinėti turtinių sandorių (pirkti – parduoti), jeigu tai nėra leista direktoriaus įsakymu.
 2. Kultūringai elgtis valgykloje (pavalgius užleisti vietą kitiems, nevilkėti striukių, nusinešti indus).
 3. Viršutinius rūbus, įskaitant galvos apdangalus, kabinti mokinių rūbinėje arba individualioje spintelėje.
 4. Nepalikti kišenėse pinigų ar kitų vertingų daiktų. Dingus rūbams, nedelsiant informuoti klasės vadovą (už paliktus daiktus kišenėse, mobiliuosius telefonus atsako pats mokinys).
 5. Laikytis lietuvių kalbos etiketo normų (pasisveikinti, kreiptis, bendrauti ir kt.).
 6. Tausoti gimnazijos turtą, saugoti žaliuosius plotus, taupyti vandenį ir elektros energiją.
 7. Laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 8. Išvykstant iš gimnazijos, pateikti atsiskaitymo lapelį.

III. PREVENCINĖS IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

 

 1. Už gimnazijos mokinio elgesio taisyklių pažeidimus taikomos šios drausminės auklėjamojo poveikio priemonės:

41.1.Mokytojo, klasės vadovo pokalbis su mokiniu, pastaba, įspėjimas žodžiu.

41.2.Tėvų informavimas (žodžiu, raštu, el. paštu) apie mokinio elgesio sunkumus bei galimų sprendimų paieška. Reikalui esant tėvų (globėjų) iškvietimas į gimnaziją.

41.3.Socialinės pedagogės pokalbis su mokiniu apie jo elgesį, situacijos analizė, paaiškinimas raštu

(paaiškinimus saugo socialinė pedagogė).

41.4.Administracijos, Vaiko gerovės komisijos informavimas apie mokinio elgesio sunkumus bei galimų sprendimų paieška.

41.5.Mokinio elgesiui nesikeičiant, mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame aptariamos taikytos prevencinės priemonės, jų veiksmingumas, Mokinio elgesio taisyklių nesilaikymas, svarstoma dėl kitų galimų problemos sprendimo būdų.

41.6.Mokiniui ir toliau nesilaikant Mokinio elgesio taisyklių bei Mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų: jo elgesys svarstomas mokyklos taryboje, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams), ir priimamos atitinkamos drausminimo poveikio priemonės (gimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiamas įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, o ypatingu atveju – sutarties su mokiniu nutraukimas).

 1. Jeigu gimnazijos administracijai kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, t.y. gaminių ir/ar medžiagų, kurių apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taipkitų gimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų, kurie nurodyti gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, gimnazijos administracija turi teisę patikrinti mokinių individualias spinteles.
 2. Pagalba mokiniui (dirbama individualiai ar grupėje, situacijos analizė):

43.1.Gimnazijos psichologo konsultacijos.

43.2.Pokalbiai su  socialine pedagoge, dalykų mokytojais, administracijos atstovais.

43.3.Pokalbis ir situacijos analizė gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, prireikus – mokyklos tarybos pasitarime ar Mokytojų tarybos posėdyje.

43.4.Rekomendacijų teikimas mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), pagalbos ir elgesio korekcijos būdų numatymas.

 1. Mokinių skatinimai už padarytą pažangą:

44.1.Pagyrimai, padėkos raštai.

44.2.Pagiriamasis laiškas tėvams.

44.3.Ekskursijos, išvykos.

IV. MOKINIO ATSAKOMYBĖ

 1. Mokinys atsako už Mokinio elgesio taisyklių ir Mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų  laikymąsi.
 2. Už padarytą žalą ir/ar sugadintus daiktus atsako mokinys. Jeigu mokinys nepilnametis, už padarytą žalą atsako jo tėvai (globėjai, rūpintojai) LR teisės aktų nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Mokinio elgesio taisyklėmis mokinius pasirašytinai supažindina klasės vadovas ar kitas gimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
 2. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant gimnazijos darbo organizavimą.
 3. Taisyklės skelbiamos viešai (skelbimų lentoje ir gimnazijos interneto tinklalapyje).

___________________________

SUDERINTA                                        

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos    

tarybos                                                    

2013-06-20 protokolu Nr.V2-2