2015-2016, 2016-2017 M.M. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

 PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ    

          

           11.1. 2015–2016 mokslo metai prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. gegužės 31 d.

           11.2. 2016–2017 mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 30 d.

           12. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

           13. Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

2015–2016 mokslo metai

2016–2017 mokslo metai

Rudens

2015-10-26–2015-10-30    

2016-10-31–2016-11-04  

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28–2016-01-08  

2016-12-27–2017-01-06

Žiemos

2016-02-15

2017-02-17

Pavasario (Velykų)

2016-03-21–2016-03-25      

2017-04-10–2017-04-14    

Vasaros

2016-06-01–2016-08-31

2017-05-31–2017-08-31

        

           14. Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienos. Papildomų atostogų data ir trukmė: 2015-2016 m.m. – 02-15 – 02-19 (4 mokymosi dienos), 03-29 – 04-05 (6 mokymosi dienos). 2016 – 2017 m.m. – 02-17 – 02-24 (6 mokymosi dienos ), 04-18 – 04-21 (4 mokymosi dienos).

2015-2016, 2016-2017 M.M. PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

5. Ugdymo organizavimas:

5.1. 2015–2016 mokslo metai:

2015–2016 mokslo metai

                                 Klasės

5

6

7

8

9 / I

10 / II

III

IV

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

1-asis 09-01–01-22; 2-asis 01-25–06-03

1-asis 09-01– 01-22

2-asis 01-25–05-26

Rudens atostogos

10-26–10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-28–01-08

Žiemos atostogos

02-15

Pavasario (Velykų) atostogos

03-21–03-25*

Ugdymo proceso pabaiga

05-31                                                 06-03

05-26

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

32                                                      34

33

Vasaros atostogos

06-01-08-31                             06-06–08-31**

05-27–08-31***

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 03-29 dieną;

**10 ir gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

5.2. 2016–2017 mokslo metai:

2016–2017 mokslo metai

                                   Klasės

5

6

7

8

9 / I

10 / II

III

IV

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė

1-asis 09-01– 01-20;     2-asis 01-23–06-02

1-asis 09-01-01-20

2-asis 01-23–05-25

Rudens atostogos

10-31–11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-27–01-06

Žiemos atostogos

02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

04-10–04-14*

Ugdymo proceso pabaiga

05-30                                                 06-02

           05-25

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

32                                                         34

33

Vasaros atostogos

05-31-08-31                               06-05–08-31**

05-26–08-31***

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną;

**10 ir gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

6. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

7. Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas pusmečiais.

8. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

9. 5 klasės mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos.

2015-2016 m.m. – 02-15 – 02-19 (4 mokymosi dienos), 03-29 – 04-05 (6 mokymosi dienos). 2016 – 2017 m.m. – 02-17 – 02-24 (6 mokymosi dienos ), 04-18 – 04-21 (4 mokymosi dienos).Gimnazija papildomų atostogų laiką ir trukmę derina su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokyklos taryba.