• Filosofija

 

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka egzistuoti, reikia būti; neužtenka norėti, reikia veikti.

 

  • Gimnazijos vizija

 

Besimokanti, nuolat atsinaujinanti Gimnazija, plėtojanti istorines, tautines, pilietines tradicijas ir teikianti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį pradinį,  pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Sudaranti mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus, įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam gyvenimui.

 

  • Gimnazijos misija

 

Padėti mokiniui mokytis pagal gebėjimus, įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, užtikrinti lygias ugdymosi galimybes, vadovaujantis bendravimo ir bendradarbiavimo, dalinimosi sukaupta patirtimi principais, sudaryti sveikas ir saugias ugdymo ir ugdymosi sąlygas, racionaliai panaudojant turimus  materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

 

  • Vertybės

 

Atsakomybė; sąžiningumas; pagarba vienų kitiems; kūrybiškumas; tobulėjimas.