„Mokinių pažanga ir sėkmės pamatavimas“ - taip vadinosi gruodžio 28 dieną Sangrūdos gimnazijoje vykęs projekto „Lyderių laikas 3“ seminaras. Seminare dalyviai - visų Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojai. Seminaro lektorė - Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kauneckienė.
     Vaiko individuali pažanga telkia bendradarbiavimui mokinius, mokytojus, tėvus. Apie mokinių pažangą ir sėkmę lektorė kalbėjo remdamasi savo mokyklos pavyzdžiu: susitarimais, veiklomis, patirtimis. Mokinio pažanga - tai jo bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Labai svarbi ugdymo programų dalis, lektorės nuomone, yra mokinių socialinių - emocinių kompetencijų ugdymas. Joms turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Mokinių individualios pažangos vertinime svarbūs yra keturi komponentai: vertinimas - įvertinimas - įsivertinimas - refleksija. Kiekvienas mokinys pats turi pamatyti savo mokymosi problemą ir numatyti kelius, kaip sieks pažangos.
     Mokytojų intelektinis ir dvasinis pasaulis yra labai turtingas. Šiais savo turtais jie privalo dalintis vieni su kitais. Todėl labai svarbu, kad mokytojai kalbėtųsi tarpusavyje, dalintųsi patirtimi: taip dirbant padaroma daug daugiau negu dirbant po vieną. Mokytojas aplinką turi matyti „bitės“ akimis, t. y. aplinkoje pirmiausia matyti grožį, ir nuolat reflektuoti. Mokykloje kuriama reflektavimo kultūra turėtų būti nuosekli, visa apimanti veikla, pagrįsta susitarimų laikymusi, vertybinių nuostatų stiprinimu. Nuolat savo veiklą apmąstantys ir tobulinantys pedagogai kuria mokykloje besimokančiųjų organizaciją.
     Mokinių sėkmė daug priklauso ir nuo tėvų požiūrio į vaiko pažangą. Mokinių tėvai turi būti nuolat informuojami apie jų vaiko mokymosi sunkumus bei siūlomą pagalbą. Tėvai gali nemažai įtakoti ugdymo procesą savanoriaudami mokykloje, pasisiūlydami pravesti pamoką ar renginį mokykloje, pasikviesdami mokinius į savo darbovietes.
     Geresni rezultatai, anot lektorės, įmanomi tose mokyklose, kuriose aukšti direktoriaus lūkesčiai mokyklos rezultatams, mokykla yra susitarusi dėl veiklos prioritetų, palaikomos tėvų ir mokinių iniciatyvos, skatinamas mokytojų iniciatyvus veikimas mokyklos tobulinimui, mokytojai rodo iniciatyvą tobulindami mokyklą (ne tik pamoką), vyksta atviras mokytojų dialogas apie ugdymą.