• Socialinis pedagogas - 0,5 et., nuolatinis darbas.

Reikalavimai.

Įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.

          Socialinio pedagogo pagrindinis veiklos tikslas yra padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. Socialinis pedagogas dirba kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos bendruomene.

Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

 

  • Mokytojo padėjėjas - 0,5 et., nuolatinis darbas.

Reikalavimai.

            Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. Pirmenybė teikiama, turinčiam pedagoginį išsilavinimą.

            Mokytojo padėjėjas dirba su 1 - 8, Ig – IIg klasių mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, klasės vadovu, specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir kitais specialistais

Geba dirbti su mokiniais padėdamas jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo

skirtas užduotis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

     Darbo užmokestis nuo 300,00 eur.

 

  • Psichologas - 0,5 et., nuolatinis darbas.

     Reikalavimai.

Įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

Geba teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones. Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirba su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas

     Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

 

  • Informacinių technologijų mokytojas 5 – 12 kl. - 0,4 et., nuolatinis darbas.

Reikalavimai.

Įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų)

išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Baigęs informatikos mokytojų rengimo, informacinių technologijų studijų programą. Turi skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

  • Anglų kalbos mokytojas 5 – 12 kl. - 1 et. terminuota darbo sutartis

Reikalavimai.

Įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, baigęs anglų filologijos mokytojų rengimo studijų programą. Atitinka kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.