Gimnazijos taryba

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
Gimnazijos taryba 

  1. Jurgita Arelienė – tėvų atstovas
  2. Laima Birgelienė – tėvų atstovas
  3. Aivaras Sakalauskas – tėvų atstovas
  4. Vytautas Sveikata – mokytojų atstovas
  5. Aldona Dragūnienė – mokytojų atstovas – pirmininkė
  6. Deimantė Asipavičienė – mokytojų atstovas
  7. Viltė Liškauskaitė – mokinių atstovas
  8. Miglė Pileckaitė – mokinių atstovas
  9. Vaida Skuolienė – bendruomenės atstovas

Gimnazijos taryba – aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenės atstovams dalimis (3:3:3:1). Už savo veiklą Gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

 Gimnazijos taryba:

– Gimnazijos tarybą sudaro 9 nariai: 3 mokytojai ir 3 mokiniai ir 3 gimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai rūpintojai) ir vietos bendruomenės atstovas;

-į Gimnazijos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, I-IV gimnazijos klasių mokinius – Mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovą siūlo Sangrūdos seniūnas.

Visi Gimnazijos tarybos nariai renkami atviru balsavimu dvejiems mokslo metams. Į Tarybą deleguotam atstovui atsisakius eiti pareigas ar dėl objektyvių priežasčių negalint toliau eiti pareigų, likusiam Tarybos įgaliojimų terminui į jo vietą atitinkamai deleguojamas naujas atstovas.

Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame naujos kadencijos Gimnazijos tarybos posėdyje. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Mokinių tarybos nariai.

Gimnazijos tarybos nuostatai, jų keitimai yra tvirtinami Gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu.

Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Gimnazijos tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas pirmininko balsas. Posėdžius organizuoja pirmininkas, o jei jo nėra, posėdis organizuojamas 1/3 visų narių iniciatyva. Jei posėdį suorganizavo nariai, pirmuoju klausimu renkamas to posėdžio pirmininkas.  Gimnazijos direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu. Tokiu atveju galimas sprendimų priėmimas (balsavimas) iš anksto suderintu (nariui priklausančiu) elektroniniu paštu.

Neeiliniai Gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės Gimnazijos tarybos narių iniciatyva.

Į Gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Kalvarijos savivaldybės administracijos, Gimnazijos administracijos, kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.

Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

Gimnazijos taryba:
– teikia siūlymus Gimnazijos administracijai dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
– aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, Gimnazijos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
–  teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
– aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginių organizavimo;
–  Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus;
–  inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
–  skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;
–  išklauso Gimnazijos vadovo metines veiklos ataskaitas;
– dirba prevencinį darbą, svarsto pažeidusius drausmę bei nepažangius mokinius;
–  kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymų mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
– tvirtina Mokinių tarybos nuostatus;
– svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
– teikia siūlymų Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
– gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Gimnazijos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir naudojimą.

Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.