Būtinų sąlygų užtikrinimas

Vadovaudamasi Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimu Nr. V – 3090„Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D-1

„Dėl ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo“, gimnazija įsipareigoja nuo 2021 m. sausio 4 d. užtikrinti pradinių klasių mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą gimnazijoje, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

Mokinių tėvai, kuriems būtina vaikų priežiūros paslauga dėl pareigos būti darbo vietoje, turi pateikti mokyklos direktoriui motyvuotą prašymą. Užpildytą ir pasirašytą prašymą prašome atsiųsti el.paštu: rastine@gimnazija.sangruda.lt . Informacija teikiama tel. 8 343 64391.

Prašymo forma

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

LR SAM valstybės ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas